Algemene voorwaarden meervilt!

Algemene voorwaarden meervilt!

Versie: 1.7 - 15 juni 2014

Definities

meervilt!: meervilt! is een vennootschap onder firma (v.o.f.) van Maria van der Veen en Luc Last. De vennootschap is gevestigd te Haarlem, Jansweg 29, postcode 2011 KL, en is geregistreerd bij de Kamer van Koophandel te Amsterdam onder nummer 51836726, BTW identificatie NL850193813B01. Zie voor uitgebreide adresgegevens http://www.meervilt.nl/contact/

Afnemer: Onder ‘afnemer’ wordt verstaan iedere natuurlijke persoon of rechtspersoon die een overeenkomst aangaat met meervilt! en/of een order plaatst bij meervilt!.

Voorwaarden: Onder voorwaarden worden verstaan onderhavige verkoop-, leverings- en betalingsvoorwaarden.

Artikel 1: Toepasselijkheid

1.1 De voorwaarden zijn van toepassing op alle uitgebrachte aanbiedingen, leveringen en diensten van meervilt! en maken deel uit van de tussen meervilt! en de afnemer tot stand gekomen overeenkomst.

1.2 Van toepassing is steeds de versie zoals die gold ten tijde van het totstandkomen van de rechtsbetrekking met meervilt!. Deze versie is te lezen op onze website.

1.3 meervilt! is gerechtigd de voorwaarden te wijzigen. Indien de afnemer zich niet kan verenigen met de wijzigingen, dient hij dit schriftelijk binnen veertien dagen na invoering van de wijzigingen aan meervilt! te melden. Bij gebreke daarvan gelden de gewijzigde voorwaarden.

1.4 De toepasselijkheid van eventuele inkoop- of andere voorwaarden van de afnemer wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.

1.5 Indien onduidelijkheid bestaat omtrent de uitleg van één of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden, dan dient de uitleg plaats te vinden ‘naar de geest’ van deze bepalingen.

1.6 De Nederlandse tekst van de algemene voorwaarden is steeds bepalend voor de uitleg daarvan.

Artikel 2: Totstandkomen / ontbinding overeenkomst

2.1 De door meervilt! aangeboden goederen en/of diensten worden duidelijk en zo veel mogelijk waarheidsgetrouw afgebeeld en/of beschreven. Tevens worden alle aangeboden goederen en/of diensten aangeboden onder vermelding van de bijbehorende prijzen. De prijzen worden normaal gesproken inclusief BTW vermeld. Voor niet-particuliere afnemers kunnen prijzen worden vermeld exclusief BTW.

2.2 Indien er sprake is van een tijdelijke geldigheidsduur van de aangeboden goederen en/of diensten c.q. de prijs waartegen de goederen en/of diensten worden aangeboden, wordt deze beperking door meervilt! duidelijk vermeld.

2.3 Aan de aangeboden goederen en/of diensten is uitsluitend voor particuliere afnemers de wettelijke zichttermijn verbonden van veertien dagen, ingaande de dag na ontvangst van de goederen en/of diensten door de afnemer, tenzij anders is overeengekomen. Eventuele beperkingen of uitsluitingen van de zichttermijn op grond van de specifieke aard van de betreffende goederen of diensten worden altijd duidelijk in het aanbod vermeld.
Tijdens de zichttermijn heeft de afnemer een herroepingrecht, waarbij hij de mogelijkheid heeft om zonder enige verplichting zijnerzijds, behoudens de kosten en het risico van retourzending, de goederen te retourneren. Eventueel reeds door de afnemer voldane facturen zullen in een dergelijke situatie binnen veertien dagen nadat de afnemer een beroep heeft gedaan op zijn herroepingrecht, aan de afnemer worden terugbetaald. Wanneer afnemer de geleverde goederen na afloop van genoemde wettelijke zichttermijn van veertien dagen niet heeft teruggezonden is de koopovereenkomst definitief.
Afnemer dient duidelijk mee te delen dat een beroep wordt gedaan op het herroepingsrecht, bijvoorbeeld door het ingevulde herroepingsformulier mee te sturen met de retourzending van de goederen. Dit formulier wordt door meervilt! meegestuurd met alle bestellingen en het kan ook gedownload worden van de website.
Ongefrankeerde retourzendingen worden in alle gevallen geweigerd. meervilt! is gerechtigd om kosten in rekening te brengen of slechts een gedeelte van het aankoopbedrag terug te betalen indien het product is beschadigd of als door gebruik van het product de verkoopbaarheid is verminderd of teniet gedaan.

2.4 meervilt! kan niet aan zijn aanbiedingen worden gehouden indien de afnemer redelijkerwijs kan begrijpen dat de aanbiedingen, dan wel een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.

2.5 De overeenkomst tot koop en verkoop komt tot stand door aanvaarding van het aanbod via de webshop van meervilt!, dan wel per e-mail, schriftelijk of telefonisch en het voldoen aan de daarbij eventueel gestelde voorwaarden.

Artikel 3: Uitvoering en levering

3.1 meervilt! zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij de uitvoering van bestellingen van goederen en/of aangevraagde diensten.

3.2 meervilt! zal zich ervoor inspannen dat de goederen en/of diensten, behoudens de door de fabrikanten doorgevoerde wijzigingen in de samenstelling en/of assortiment van de aangeboden goederen, voldoen aan de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en niet in strijd zijn met de op datum van totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften.

3.3 Als plaats van levering geldt het adres van de afnemer dat het laatst aan meervilt! is kenbaar gemaakt. Per zending kan door de afnemer slecht één afleveradres worden opgegeven.

3.4 meervilt! streeft ernaar de goederen te verzenden binnen 1 werkdag na ontvangst van de bestelling, mits de goederen voorradig zijn. Hierbij dient in acht te worden genomen dat niet alleen de bestelling is geplaatst maar ook (aan)betaling heeft plaatsgevonden (art. 4 lid 1). Incidenteel en in periodes van vakanties kan een langere levertijd voorkomen. meervilt! zal in voorkomende gevallen zo veel mogelijk proberen dit tijdig op de website aan te kondigen.

3.5 Het risico van beschadiging en/of vermissing van goederen berust tot het moment van aflevering aan de afnemer bij meervilt!.

3.6 Bij bestelling van producten kunnen eventuele extra verzend- en/of behandelingskosten in rekening worden gebracht bij de afnemer. Deze kosten worden expliciet aan klant vermeld bij het doen van een bestelling.

Artikel 4: Betalingscondities en toepasselijke aanvullende voorwaarden

4.1 De afnemer is, tenzij anders is overeengekomen, verplicht het verschuldigde, volledige bedrag inclusief verzendkosten of een aanbetaling van tenminste 50% van dit bedrag, te voldoen vóór levering van de goederen. Met niet-particuliere afnemers kunnen andere betalingscondities overeengekomen worden. Pas nadat aan de betalingscondities is voldaan, wordt een bestelling in behandeling genomen en worden goederen geleverd. Een niet volledige levering, of niet tijdige levering, verplicht meervilt! niet tot terugbetaling van het vooruitbetaalde, mits duidelijke nieuwe leveringsafspraken worden gemaakt.

4.2 meervilt! vermeldt de algemene voorwaarden op haar website. De afnemer verklaart zich akkoord door door het verzenden van de bestelling.

4.3 Met betrekking tot het herroepingsrecht zijn aanvullende specifieke voorwaarden van toepassing zoals vermeld op www.meervilt.nl/herroepingsrecht/.

4.4 Met betrekking tot workshops en cursussen zijn aanvullende specifieke voorwaarden van toepassing zoals vermeld op www.meervilt.nl/voorwaarden-workshops/;.

4.5 Met betrekking tot abonnementen op het tijdschrift ‘verFilzt Und zugeNäht (FUN)’ zijn aanvullende specifieke voorwaarden van toepassing zoals vermeld op www.meervilt.nl/voorwaarden-fun/;.

Artikel 5: Reclames en eigendomsvoorbehoud

5.1 De afnemer dient terstond bij aflevering de goederen te controleren op eventuele tekorten of zichtbare gebreken en/of beschadigingen. De afnemer dient eventuele schade direct te melden bij de bezorger.
5.2 Alle door meervilt! geleverde goederen blijven eigendom van meervilt! tot aan het moment van betaling door de afnemer van al hetgeen afnemer met inbegrip van rente en kosten aan meervilt! is verschuldigd ter zake de geleverde goederen. Het is afnemer verboden te beschikken over de goederen die, krachtens het eigendomsvoorbehoud, eigendom van meervilt! zijn.
5.3 Indien de afnemer zijn betalingsverplichtingen niet of niet behoorlijk nakomt, dan wel uit handelingen van de afnemer anderszins blijkt dat de afnemer aan zijn betalingsverplichtingen jegens meervilt! niet kan of zal voldoen, is de afnemer verplicht de aan meervilt! op grond van het vorige lid toebehorende zaken op eerste mondeling of schriftelijk verzoek aan meervilt! terug te geven.

Artikel 6: Aansprakelijkheid

6.1 De afnemer is verplicht de voorschriften inzake de wijze van opslag en behandeling van geleverde goederen strikt in acht te nemen en zodanige maatregelen te nemen waarmee eventuele schade aan de goederen zo veel mogelijk wordt beperkt.

6.2 Indien meervilt! aansprakelijk mocht zijn voor enigerlei schade, dan is de aansprakelijkheid van meervilt! beperkt tot maximaal éénmaal de factuurwaarde van de order, althans tot dat gedeelte van de order waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.

6.3 De aansprakelijkheid van meervilt! is in ieder geval steeds beperkt tot het bedrag der uitkering van zijn verzekeraar in voorkomend geval.

6.4 meervilt! is nimmer aansprakelijk jegens afnemer of derden voor indirecte en/of gevolgschade die voortvloeit uit de overeenkomst van welke aard dan ook, tenzij de schade is veroorzaakt door opzet of grove schuld van meervilt!.

6.5 Onder de in art. 6.4 genoemde indirecte en/of gevolgschade valt nadrukkelijk ook eventuele schade als gevolg van het verkeerd gebruik van producten.

Artikel 7: Privacy

7.1 De persoonsgegevens, en indien van toepassing de bedrijfs/organisatiegegevens, van de afnemer worden opgenomen in het klantenbestand van meervilt!. Deze gegevens worden gebruikt voor de beoordeling, het aangaan en de uitvoering van de overeenkomst en het beheren van de daaruit voortvloeiende klantrelatie. meervilt! draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie over de afnemer vertrouwelijk wordt behandeld.
De wettelijke voorschriften met betrekking tot de bescherming van persoonsgegevens, zoals vastgelegd in de Wet Persoonsregistraties, worden door meervilt! nauwkeurig nageleefd. Onze medewerkers zijn verplicht om vertrouwelijk met de gegevens van de afnemers om te gaan. meervilt! verstrekt nooit gegevens aan derden.

Artikel 8: Geschillen

8.1 Op alle rechtsbetrekkingen waarbij meervilt! partij is, is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing, ook indien aan een verbintenis geheel of gedeeltelijk in het buitenland uitvoering wordt gegeven of indien de bij de rechtsbetrekking betrokken partij aldaar woonplaats heeft. De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag wordt uitgesloten.

8.2 Partijen zullen eerst een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten.

Download deze leveringsvoorwaarden (PDF-bestand)

Een hele dag Mini Workshops voor slechts 5 euro per stuk bij meervilt!

VKG Mini-Kerst-Workshops

Vrijdag 25 november • 11:00-16:00 uur
5 onderwerpen • slechts € 5,– per workshop
in de winkel bij meervilt!